Leveringsvoorwaarden LEVEN! Utrecht

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
– alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot:
a) tijdschriften die worden uitgegeven door LEVEN! Utrecht Buys Ballotstraat 1H
3572 ZN Utrecht, Kamer van Koophandel nummer: 64122670 te Utrecht BTW nummer: NL178042183 B02, hierna ook te noemen “LEVEN! Utrecht”; en,
b) digitale diensten van LEVEN! Utrecht; en,
c) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door LEVEN! Utrecht.

1.2 Een abonnement omvat ofwel (de levering van) een door LEVEN! Utrecht uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift, ofwel b) (de levering van) een door LEVEN! Utrecht aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.

1.3 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door LEVEN! Utrecht, deze voorwaarden te accepteren.

1.4 LEVEN! Utrecht garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.7 LEVEN! Utrecht is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.8 Deze leveringsvoorwaarden van LEVEN! Utrecht zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
LEVEN! Utrecht
Klantenservice
Buys Ballotstraat 1H
3572 ZN Utrecht
Of via info@levenutrecht.nl

1.9 LEVEN! Utrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift of de digitale dienst in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De abonnee kan contact opnemen via dit info@levenutrecht.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 LEVEN! Utrecht is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a.  In het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b.  In het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van LEVEN! Utrecht (zie contactgegevens hierboven onder 1.8) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar LEVEN! Buys Ballotstraat 1H 3572 ZN Utrecht of te overhandigen. In het geval van het terugzenden van (andere) artikelen, vult de abonnee het ten behoeve van de retourzending ontvangen retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).

3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de goederen hebben ontvangen.

3.5 In het geval van een abonnement op digitale diensten van LEVEN! Utrecht heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4. Duur en opzegging van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn LEVEN! Utrecht over deze opzegging moet berichten. Dit kan via abonnementen@levenutrecht.nl

4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal LEVEN! Utrecht de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan via abonnementen@levenutrecht.nl

4.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan via info@levenutrecht.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.
4.4 Bij beëindiging van het tijdschrift abonnement stopt ook de nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval – op verzoek – wel worden voortgezet.

4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van LEVEN! Utrecht worden opgevraagd via post, telefoon, via de website die de digitale dienst aanbiedt (in de gebruiksaccount) en via via info@levenutrecht.nl. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift of de website (in het geval van een digitale dienst).

 1. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
  5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een tijdschrift voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de abonnementenpagina van het tijdschrift, en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op de abonnementenpagina van het tijdschrift. In het geval van een abonnement op een digitale dienst dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal). De abonnementsprijzen zijn vindbaar op de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.

  5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is LEVEN! Utrecht gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

  5.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.

  5.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

  5.5 LEVEN! Utrecht behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het geval van een tijdschrift abonnement in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd en in het geval van een abonnement op een digitale dienst via de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.

  6. Bezorging
  6.1 De bezorging van de tijdschriften van LEVEN! Utrecht vindt plaats via sand.nl. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen via abonnementen@levenutrecht.nl.

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via abonnementen@levenutrecht.nl

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
LEVEN! Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen LEVEN! Utrecht en de abonnee;
II) een administratie bij te houden van alle abonnees;
III) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan LEVEN! Utrecht haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
IV) relevante aanbiedingen te doen van LEVEN! Utrecht; en
V) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
LEVEN! Utrecht respecteert de privacy van haar abonnees. LEVEN! Utrecht heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van LEVEN! Utrecht.

 1. Welkomstgeschenken, artikelen
  8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. LEVEN! Utrecht raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of met dit via abonnementen@levenutrecht.nlte melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft LEVEN! Utrecht het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat LEVEN! Utrecht de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt LEVEN! Utrecht de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. LEVEN! Utrecht kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8.4 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

9. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan LEVEN! Utrecht via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. LEVEN! Utrecht zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Aansprakelijkheid
LEVEN! Utrecht is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan LEVEN! Utrecht is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van LEVEN! Utrecht komt. LEVEN! Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door LEVEN! Utrecht geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij LEVEN! Utrecht aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. LEVEN! Utrecht is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van LEVEN! Utrecht gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van LEVEN! Utrecht, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van LEVEN! Utrecht, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van LEVEN! Utrecht. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van LEVEN! Utrecht. LEVEN! Utrecht is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan LEVEN! Utrecht is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal LEVEN! Utrecht de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan LEVEN! Utrecht is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2019. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.